در این نوشته با ترجمه صفحه 28 عربی هشتم همراه شما هستیم.

مانند مثال ترجمه کنید.

image 374

برچسب شده در: