در این نوشته با ترجمه صفحه 39 عربی هشتم همراه شما هستیم.

ترجمه صفحه 39 عربی هشتم

با توجه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.

الف) اَنَا سَاَعمَلُ

من کار خواهم کرد.

ب) اَنتِ سَوفَ تَفحَصینَ المَریضَهَ

تو مریض را معاینه خواهی کرد.

پ) اَنتِ سَوفَ تَفزَحُ

تو خوشحال خواهی شد.

برچسب شده در: