در این نوشته با ترجمه Conversation صفحه 10 زبان هفتم همراه شما هستیم.

ترجمه Conversation صفحه 10 زبان هفتم

Listen to the students talking in the school yard.

به صحبت های دانش آموزان در حیاط مدرسه گوش کنید.

Ali: Who is that boy?

علی: آن پسر کیست؟

Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate.

پرهام: آن (شخص) عرفان است. او همکلاسی جدید ماست.

Ali: Let’s talk to him.

علی: بیا با او حرف بزنیم.

Parham: Hi, Erfan. This is Ali.

پرهام: سلام عرفان. ایشان علی هستند.

Ali: Nice to meet you, Erfan.

علی: از دیدنت خوشحال هستم.

Erfan: Nice to meet you, too.

عرفان: من هم از دیدن شما خوشحال هستم.

Ali: Welcome to our school.

علی: به مدرسه ی ما خوش آمدید.

Erfan: Thank you.

عرفان: ممنون

برچسب شده در: