در این نوشته با ترجمه Conversation صفحه 30 زبان نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

ترجمه Conversation صفحه 30 زبان نهم

Listen to the conversation between a tourist and a receptionist.

به مکالمه بین این دو گردشگر و پذیرنده (هتل) گوش کنید.

Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you?

پذیرنده هتل: به هتل ما خوش آمدید آقا. چطور می توانم به شما کمک کنم؟

Tourist: My name is Paul Kress.I’m from Germany. I have a reservation here.

جهانگرد: نام من پائول کرس هست. من اهل آلمان هستم. من اینجا یک(اتاق) رزرو دارم.

Receptionist: I see! Are you staying here for two nights?

پذیرنده هتل: متوجه شدم! آیا شما به مدت 2 شب اینجا می مانید؟

Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days.

جهانگرد: بله، همسرم و من تهران را به مدت 3 روز دیدن خواهیم کرد.

Receptionist: Where is she now? I need to check her passport.

پذیرنده هتل: او هم اکنون کجاست؟ من نیاز دارم تا گذرنامه ی او را بررسی کنم.

Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport.

جهانگرد: او آن جا در کنار مغازه ی کادوفروشی ایستاده است. این هم گذرنامه اش هست.

Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope you enjoy your stay in Tehran.

پذیرنده هتل: ممنونم از شما. این هم کلید شماست. اتاق 213. امیدوارم از حضورتان در تهران لذت ببرید.

برچسب شده در: