در این نوشته با ترجمه Practice 2 صفحه 17 زبان نهم همراه شما هستیم.

ترجمه Practice 2 صفحه 17 زبان نهم

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با دوستتان پرسش و پاسخ کنید.

What’s your friend like?                   He’s very funny.

دوست شما (از لحاظ شخصیتی) چطور است؟           او خیلی بامزه است.

What’s your mother like?                 She’s very kind and patient.

مادر شما (از لحاظ شخصیتی) چطور است؟               او خیلی مهربان و صبور است.

What’s he like?                                 He is quiet.

او (از لحاظ شخصیتی) چه شکلی است؟                   او آرام است.

What’s she like?                               She is clever.

او (از لحاظ شخصیتی) چه شکلی است؟                   او باهوش است.

What are you like?                           I’m a bit serious.

شما (از لحاظ شخصیتی) چه شکلی هستید؟             من یک کم جدی هستم.

What are they like?                         They are very kind.

آن ها (از لحاظ شخصیتی) چه شکلی هستند؟           آن ها خیلی مهربان هستند.

برچسب شده در: