در این نوشته با ترجمه Reading, Speaking, Listening and Writing صفحه 26 زبان نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

ترجمه Reading, Speaking, Listening and Writing صفحه 26 زبان نهم

Read the following questions on card (A).

Then ask your classmates and write their answers on card (B).

سؤال های روی کارت A را بخوانید. سپس از هم کلاسی های خود سؤال کنید و پاسخ های آن ها را روی کارت B بنویسید.

Card A

کارت A

Question

سؤال

Are you brave?

آیا تو شجاع هستی؟

Is your brother talkative?

آیا برادر شما پرحرف است؟

Are your family members neat?

آیا اعضای خانواده شما مرتب هستند؟

Who is brave?

چه کسی شجاع است؟

Who is friendly?

چه کسی دوست داشتنی است؟

What’s your father like?

پدر شما شبیه چه کسی است؟

برچسب شده در: