در این نوشته با ترجمه Sounds and Letters صفحه 8 زبان هفتم همراه شما هستیم.

ترجمه Sounds and Letters صفحه 8 زبان هفتم

Listen to the teacher greeting her students in class.

به سلام و احوالپرسی معلم با دانش آموزانش در کلاس گوش کنید.

Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher.

معلم: سلام کلاس! من مرادی هستم، معلم انگلیسی شما.

Class: Hello, Mrs. Moradi.

کلاس: سلام خانم مرادی.

Teacher: Now you say your names one by one. You, please.

معلم: اکنون شما یکی یکی نام هایتان را بگویید.

What’s your name?

     شما لطفا. نام شما چیست؟

Kimia: I’m Kimia Komijani.

کیمیا: من کیمیا کمیجانی هستم.

Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?

معلم: ببخشید. شما چگونه اسمتان را حرف حرف می گویید؟

Kimia: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I.

کیمیا: کمیجانی، K-O-M-I-J-A-N-I

Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name.

معلم: ممنونم کیمیا. اکنون شما لطفا اسمتان را بگویید.

Student: My name is…..

دانش آموز: نام من ……. است.

برچسب شده در: