در این نوشته با ترجمه Talking about Nationalities صفحه 13 زبان هشتم همراه شما هستیم.

ترجمه Talking about Nationalities صفحه 13 زبان هشتم

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با یکی از دوستانتان سؤال و جواب کنید.

Are you from Iran?                            Yes, I am. / Yes, we are.

آیا شما از ایران هستی؟                         بله هستم / بله ما هستیم.

Are you from France?                        No, I’m not. / No, we’re not.

آیا شما از فرانسه هستی؟                      خیر، نیستم / خیر نیستیم.  

Is she/he from England?                    Yes, she/he is.

آیا او از انگلیس است؟                         بله هست.

Is she/he from China?                        No, she/he isn’t.

آیا او از چین است؟                             خیر او نیست.

Are they from Spain?                         Yes, they are.

آیا آن ها از اسپانیا هستند؟                   بله آن ها هستند.

Are they from Brazil?                         No, they aren’t.

آیا آن ها از برزیل هستند؟                     خیر آنها هستند.

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.

به مثال ها گوش کنید. سپس با یکی از دوستانتان سؤال و جواب کنید.

Are you Iranian?                            Yes, I am. / Yes, we are.

آیا شما ایرانی هستی؟                         بله هستم / بله ما هستیم.

Are you French?                            No, I’m not. / No, we’re not.

آیا شما فرانسوی هستی؟                     خیر، نیستم / خیر نیستیم.  

Is she/he British?                         Yes, she/he is.

آیا او انگلیسی است؟                          بله هست.

Is she/he Chinese?                        No, she/he isn’t.

آیا او چینی است؟                              خیر او نیست.

Are they Spanish?                         Yes, they are.

آیا آن ها اسپانیایی هستند؟                 بله آن ها هستند.

Are they Brazilian?                        No, they aren’t.

آیا آن ها برزیلی هستند؟                     خیر آنها هستند.

برچسب شده در: