در این نوشته با جواب آزمایش صفحه 79 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه 79 علوم سوم

وسایل لازم: یک تخته‌ی یک متری – وزنه (سنگ) – تکیه‌گاه (مانند شکل)
۱- مانند شکل، تخته را روی تکیه‌گاه قرار دهید.
۲- وزنه را یک بار با دست بلند کنید و بار دیگر آن را به کمک یک تخته و تکیه‌گاه بلند کنید.


* بلند کردن وزنه در کدام حالت آسان‌تر است؟ نیرویی که به‌کار می‌برید، چه تغییری می‌کند؟

 هنگامی‌که با یک میله و تکیه‌گاه سنگ را بلند کنیم، نیروی کم‌تری برای بلند کردن آن نیاز داریم.

image 198

۳- بدون اینکه محلّ تکیه‌گاه و وزنه را تغییر دهید، دست خود را کم‌کم به تکیه‌گاه نزدیک، و هر بار وزنه را به‌کمک تخته بلند کنید. نیرویی که به‌کار می برید، چه تغییری می‌کند؟

 به نیروی بیش‌تری برای بلند کردن وزنه نیاز داریم.

image 200

۴- بدون این‌که محلّ تکیه‌گاه و دست خود را تغییر دهید، وزنه را کم‌کم به تکیه‌گاه نزدیک کنید و هر بار با کمک تخته وزنه را بلند کنید. نیرویی که به‌کار می‌برید، چه تغییری می‌کند؟ 

به نیروی کم‌تری برای بلند کردن وزنه نیاز داریم.


مشاهدات خود را یادداشت کنید. چه نتیجه‌ای از این آزمایش می‌گیرید؟

 هرچه جسم به تکیه‌گاه نزدیک‌تر و محل وارد کردن نیرو از تکیه‌گاه دورتر باشد، جسم را با نیروی کم‌تری می‌توان حرکت داد.

جواب آزمایش صفحه 79 علوم سوم
جواب آزمایش صفحه 79 علوم سوم

برچسب شده در: