در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۲۶ علوم دوم همراه شما هستیم.

1- 2 دماسنج تهیّه کنید.

2- یکی از دماسنج‌ها را در سایه و دیگری را در مقابل آفتاب بگذارید. 10 دقیقه صبر کنید. با کمک معلّم خود دمایی را که هر دماسنج نشان می‌دهد، بخوانید و در جدول یادداشت کنید. کدام دماسنج دمای بیشتری را نشان می‌دهد؟

جواب آزمایش کنید صفحه ۲۶ علوم دوم
جواب آزمایش کنید صفحه ۲۶ علوم دوم

3- همین آزمایش را چند بار دیگر تکرار کنید و دماهایی را که دماسنج‌ها نشان می‌دهند، در جدول زیر یادداشت کنید.

4- یادداشت‌های خود را در جدول مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

دما در مقابل آفتابدما در سایهزمان
 26 2310 دقیقه
 28 241 ساعت
 32 272 ساعت
 35 293 ساعت
جواب آزمایش کنید صفحه ۲۶ علوم دوم

نتیجه می‌گیریم دماسنجی که در سایه قرار دارد ، دمای پایین تری را نشان می‌دهد.

برچسب شده در: