در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 133 علوم نهم

وسایل و مواد لازم: تیغ، شیشه ساعت، قطره چکان، تیغه و تیغک، میکروسکوپ نوری، مایع سفید کننده، آب مقطر، رنگِ آبی متیل، ساقه جوان و نازک یا دمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر.

1. با تیغ، برش هایی طولی و بسیار نازک از ساقه یا دمبرگ تهیه کنید.برای انجام دادن این کار از معلمتان کمک بگیرید. در استفاده از تیغ نکات ایمنی را رعایت کنید.

2. برش ها را درون شیشه ساعت قراردهید و چند قطره مایع سفید کننده به آنها اضافه کنید. بعد از بی رنگ شدن برش ها، آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید کننده خارج شود.

3. چند قطره رنگ آبی متیل روی برش ها بریزید و صبر کنید تا آبی شوند. سپس آنها را با آب مقطر شست و شو دهید.

4. یک برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغک بپوشانید.نمونه را با میکروسکوپ مشاهده کنید.آیا آوندهای چوبی را تشخیص می دهید؟

با ایجاد برش های طولی و عرضی، تزئینات چوبی در آوند چوبی را در دیوارۀ طولی گیاه مشاهده می کنند. آوندهای حلقوی و مارپیچی در بخش های جوانتر مانند دم برگ دیده می شوند – دم برگ مو (برگ انگور) گیاه مناسبی برای این کار است.

برچسب شده در: