در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 138 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 138 علوم نهم

مشاهدۀ سلول های خزه

وسایل و مواد لازم: تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه. برای مشاهده میکروسکوپیِ بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونه میکروسکوپی تهیه کنید.  

آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، سلول های متفاوتی دارند؟

خیر – بخش های برگی شکل و ساقه مانند در خزه مشابه اند

آیا آوند در آنها می بینید؟

خیر آوند ندارد

برچسب شده در: