جواب آزمایش کنید صفحه ۱۶ علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب آزمایش کنید صفحه ۱۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 16 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 16 علوم نهم

هدف: بررسی حرکت یون ها در آب

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه‌ای (پتری)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود

روش اجرا:

الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید.

ب) با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیوارهٔ ظرف پتری درون آب قرار دهید.

پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتری و کنارهٔ دیواره و درست روبه روی بلور سدیم هیدروکسید قرار دهید. مدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

– تغییر رنگ نشانهٔ چیست؟ 


تشکیل رنگ زرد نشانه تشکیل سرب دید (pb12) است. علت تشکیل هم جابجایی یون ها می باشد. به این نوع واکنش جابجایی دوگانه می گویند.


– معادلهٔ نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است.
فراورده‌ها = کات کبود + سدیم هیدروکسید
فراورده‌ها = یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید


بر اساس این معادله، اگر یون‌های مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می‌دهند. حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟  

علت تشکیل رنگ زرد در وسط این است که هنگام جابجایی یون های pb (سرب) و ید (1) به هم برخورد کرده و تشکیل pb12 را می دهند. (نتیجه: یون ها حرکت می کنند و یا جابجا می شوند.)


– با توجه به نتیجهٔ این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک‌ها رسانای جریان الکتریکی است؟ 

زیرا در محلول نمک ها یون ها از هم جدا شده و در محیط آب به حرکت در می آیند که سبب رسانایی الکتریکی می شوند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه