در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 29 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 29 علوم هفتم

آزمایش کنید 1

وسایل و مواد: باتری، لامپ 1/5 ولتی، چند تکه سیم، لیوان، سکه، خط‌کش پلاستیکی، چوبی و فلزی، قوطی یا پوش برگ (فویل) آلومینیمی، پارچۀ نخی و بشقاب سرامیکی
روش آزمایش
1- یک مدار الکتریکی ساده بسازید.

2- رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی، و نتیجۀ مشاهدات خود را یادداشت کنید.

مواد رسانای الکتریکی: سکه، قوطی یا فویل آلومینیمی، خط‌کش فلزی.

مواد نارسانای الکتریکی: لیوان، خط‌کش پلاستیکی، چوبی، پارچه نخی، بشقاب سرامیکی.

آزمایش کنید 2

وسایل و مواد: چند رشته سیم نازک فلزی، نخی و پلاستیکی، قلاب، پایه و گیره فلزی و چند وزنۀ 100 گرمی

جواب آزمایش کنید صفحه 29 علوم هفتم
جواب آزمایش کنید صفحه 29 علوم هفتم

روش آزمایش
1- یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.

2- یک وزنۀ 100 گرمی را از آن آویزان، و تعداد وزنه‌ها را کم کم اضافه کنید. این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشتۀ سیم پاره شود.

3- آزمایش را برای رشته سیم‌های دیگر تکرار کنید (قطر رشته سیم‌ها باید یکسان باشد).

4- نتیجۀ مشاهدات خود را روی نمودار رسم، و نتایج را مقایسه کنید.

نتیجه می‌گیریم که استحکام فلزات بیشتر از سایر مواد است.

برچسب شده در: