در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 3 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 3 علوم ششم

وسایل و موادّ مورد نیاز: 1- ظرف خاک 2- ظرف گچ 3- ظرف آب 4- سنگ 5- تیله

1- سه ظرف پلاستیکی بردارید.
2- تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف‌ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.
3- یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع‌های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف‌ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ 

تیله در آب فرو می‌رود‏‏، در گچ تا نیمه فرو می‌رود و در خاک مقدار کمی فرو می‌رود.
4- قسمت سوم آزمایش را برای ظرف‌ها و تیله‌های دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

درباره‌ی مشاهدات خود در کلاس گفت‌وگو کنید.

 به علت سختی خاک نسبت به گچ و آب تیله در آن کم‌تر فرو می‌رود.

برچسب شده در: