با جواب آزمایش کنید صفحه 67 علوم هفتم همراه شما هفتمی ها هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 67 علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه 67 علوم هفتم
جواب آزمایش کنید صفحه 67 علوم هفتم

وسایل و مواد: نیروسنج، متر یا خط‌کش و دو قطعه چوب (یا آجر)

روش آزمایش
1- نیروسنج را به یکی از چوب‌ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد. (شکل الف)

2- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً 30سانتی‌متر) جابه‌جا شود.

3- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.

4- مراحل 2 و 3 را برای حالتی که قطعه چوب 50 سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.

5- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل 2 و 3 را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.

جواب: اگر در یک جابجایی ثابت نیرو دو برابر شود مثلاً: به جابه جایی همان 0٫5 متر باشد ولی نیرو را دو برابر کنیم، مقدار کار دو برابر می‌شود پس نیرو و جابه جایی با کار رابطه مستقیم دارد.

جابجایی (m)نیرو (N)جابجایی × نیرو
آزمایش اول (با یک قطعه چوب)0/30309 ژول
0/505025 ژول
آزمایش دوم (با دو قطعه چوب)0/15304.5 ژول
0/255012.5 ژول

برچسب شده در: