در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 78 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 78 علوم هشتم

هدف آزمایش: اثر دوبار الکتریکی بر یک دیگر
مواد و وسایل: کیسه فریزر یا پارچه ابریشمی، دو میله شیشه ای، دو میله پلاستیکی، پارچه پشمی و نخ
روش اجرا:
1- به کمک یک کیسه پلاستیکی (فریزر) یا پارچه ابریشمی دو میله شیشه ای را با مالش باردار کنید.
2- با استفاده از پارچه پشمی، دو میله پلاستیکی را باردار کنید و آزمایش های زیر را انجام دهید. از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

image 136

الف) میله شیشه ای در اثر مالش مثبت شده دو میله شیشه ای در کنار هم نیروی دافعه دارند.

ب) میله شیشه ای مثبت با میله پلاستیکی منفی نیروی جاذبه بر هم وارد می کنند

پ) میله پلاستکی در اثر مالش منفی شده دو میله در کنار هم نیروی دافعه دارند.

برچسب شده در: