در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 79 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 79 علوم هشتم

هدف آزمایش :تشخیص جسم باردار و نوع بار آن
مواد و وسایل:  برق نما ، میله پلاستیکی، میله شیشه ای، پارچه پشمی، کیسه پلاستیکی (فریزر)

روش اجرا
1- به ترتیب به وسیله پارچه پشمی و کیسه پلاستیکی، میله های پلاستیکی و شیشه ای را باردار کنید.

2- یک بار میله پلاستیکی و بار دیگر میله شیشه ای را به کلاهک برق نما بدون بار نزدیک و سپس دور کنید. چه مشاهده می کنید؟

برق نما وسیله ای برای تشخیصفحه جسم باردارو تعیین نوع بارورسانایی اجسام می باشد.

اگر جسم بابار الکتریکی منفی یا مثبت را به کلاهک برق نما خنثی  نزدیک کنیم ورقه ها از هم دور می شوند اگر ورقه های آن حرکت نکرد جسم رسانا بوده و در اثر مالش در حالت عادی بدون پایه عایق بار دار نمی شود .

3- میله پلاستیکی باردار را با کلاهک برق نما تماس دهید و سپس میله باردار شیشه ای و پلاستیکی را به برق نما نزدیک کنید. اکنون چه چیزی مشاهده می کنید؟ از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

اگر میله ی پلاستیکی منفی را به برق نما تماس دهیم الکترون ها به برق نما رفته وبار آن منفی می شودبا نز دیک کردن میله ی مثبت ورقه ها به هم نزدیک می شوند 

چگونه می توان به وسیله برق نما نشان داد، یک جسم باردار است یا نه و نوع بار آن چیست؟

و با نزدیک کردن میله ی منفی ورقه های برق نما  منفی ورقه ها از هم دور می شوند.

برچسب شده در: