در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 81 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 81 علوم هشتم

هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا
مواد و وسایل: دو کره فلزی یکسان با پایه های نارسانا، میله پلاستیکی، پارچه پشمی و برق نما

روش اجرا
1- دو کره فلزی را مطابق شکل (الف) در تماس با یک دیگر قرار دهید؛ سپس با دست آنها را لمس کنید تا مطمئن شوید که بار الکتریکی آنها صفر است.

2- میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش دهید و مانند شکل (ب ) آن را به کره A نزدیک کنید.
3- بدون حرکت دادن میله پلاستیکی، پایه کره B را بگیرید و آن را از کره A دور کنید (شکل پ)
4- میله پلاستیکی را دور کنید (شکل ت)

5- برق نما را به روش تماس با میله پلاستیکی باردار و هر یک از کره ها را به کلاهک آن نزدیک کنید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

در اثر نزدیک کردن میله پلاستیکی منفی، و اثر نیروی دافعه ، الکترون منفی دور شده یک کره مثبت وکره دور تر منفی می شود با دور کردن کره ی ب و بعد با دور کردن کره آ کره های  فلزی به روش القاء و نزدیک کردن، باردار می شوند.

برچسب شده در: