در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم دوم

شربت تهیه شده را در ظرف هایی با شکل ها و اندازه های مختلف بریزید.

شربت را در لیوان، پارچ و کاسه بریزید.

– هر بار شکل شربت چه تغییری می کند؟

– شربت به شکل ظرف در می‌آید.

آب و شربت مایع هستند. آنها به شکل همان ظرف خود در می آیند.

– چند مایع دیگر نام ببرید.

– چند مایع دیگر: آب، بنزین، نفت و …

فهرست شماره ی ا خود را (صفحه ی ۸۳) با توجه به جامد و مایع بودن مواد، طبقه بندی کنید و گزارش دهید.

برچسب شده در: