در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم نهم

هدف: بررسی فشار در مایع ها

وسایل و مواد لازم: بطری آب (یک و نیم و 2 لیتری)، پایه (مثلاً یک یا دو قطعه آجر)، یک ظرف نسبتاً بزرگ، نوار چسب کاغذی

روش اجرا:

1- مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری یک و نیم لیتری ایجاد کنید و سوراخ ها را با نوارچسب کاغذی بپوشانید.

2- بطری را از آب پر کنید و ظرف خالی را زیر آن قرار دهید

3- مسیری را که پیش بینی می کنید فوران های آب از سوراخ های ایجاد شده روی بطری طی می کنند

روی شکل (ب) رسم و استدلال خود را بیان کنید.

4- درپوش بطری را باز کنید و نوارچسب کاغذی را به آرامی از آن جدا کنید. نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید.

5- مطابق شکل (پ) آزمایش را با دو بطری یک و نیم و 2 لیتری انجام دهید. توجه کنید که سوراخ ها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید. همچنین سطح آب در هر دو بطری مساوی باشد.

6- با توجه به نتایج آزمایش های شکل (الف) و (پ) توضیح دهید فشار درون مایع چگونه با افزایش عمق تغییر می کند.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم نهم
جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم نهم

پاسخ به روش (پ.م.ت) یا همان (P.O.E) می باشد و هر کس استدلال خود را بیان می کند.

مشاهده ای که پس از انجام آزمایش خواهیم داشت به این صورت است که سورتخ پایینی بیشترین شدت پرتاب آب و سوراخ بالایی کمترین شدت و فشار پرتاب آب را خواهد داشت.

مشاهده می شود که سوراخ های روبه رو دقیقا با فشار یکسانی از خود آب خارج می کنند زیرا ارتفاع یکسانی دارند.

فشار مایع به ارتفاع آن بستگی دارد به صورتی که هر چه ارتفاع بیشتر شود فشار وارد بر مایع نیز بیشتر می شود.

برچسب شده در: