در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 98 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 98 علوم نهم

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو

وسایل و مواد لازم: حلقه، تعدادی وزنه کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه گیر

روش اجرا:

1. خط کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید.

2. انتهای خط کش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید.

3. در وزنه گیر، وزنه قرار دهید و به تدریج وزنه ها را زیاد کنید.

4. اکنون وزنه ها را ثابت نگه دارید و فاصله حلقه فلزی تا دستتان را کم و زیاد کنید.

از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه: اگر وزنه را زیاد کنیم نیروی بیشتری به دست وارد می شود و نمی توانیم خط کش را به صورت افقی نگه داریم. همچنین اگر حلقه را از خط کش دورتر کنیم (فاصله وزنه از دست) باز هم همین اتفاق رخ می دهد بنابراین نتیجه می گیریم گشتاور نیرو، به اندازه نیرو و فاصله ی اثر آن بستگی دارد.

برچسب شده در: