در این نوشته با جواب آزمایش 1 صفحه 40 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 1 صفحه 40 آزمایشگاه یازدهم

با توجه به تخلخل و نفوذپذیری زمین های ماسه ای و رسی، از نظر مکان یابی شهری، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1) کدام زمین برای تشکیل آبخوان، مناسب تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

زمین های شنی و ماسه ای مناسب تر است. زیرا افزون بر تخلخلی که دارند نفوذپذیری زیادی هم دارند اما زمین های رسی نفوذپذیری بسیار اندک و ناچیزی دارند. زمینهای رسی حتی اگر دریای آب در آن باشد آب را به ما پس نمی دهد

2) از نظر دفع فاضلاب شهری، کدام یک مناسب تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

زمین های شنی و ماسه ای.  به علت نفوذپذیری زیاد به راحتی فاضلاب به لایه های زیرین منتقل می شود و چاه ها به راحتی پر نمی شوند.