در این نوشته با جواب آزمایش 10 صفحه 31 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

چرا حالت قرار گرفتن نخ ها در صفحه های موازی آلومینیومی، حلقه نخ دار و نخ های افشان متفاوت است؟

چون جسم باردار متفاوت است؛ در اولی مانند یک بار نقطه ای، دومی به صورت حلقه ای و سومی صفحه های موازی است.