در این نوشته با جواب آزمایش 10 صفحه 60 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 10 صفحه 60 آزمایشگاه یازدهم

1) تأثیر غلظت های مختلف نمک بر میزان رویش دانه گندم و عدس را مقایسه و گزارش کنید.

بالا رفتن غلظت نمک درصد بذرهای جوانه زده کمتر می شود و تأثیر آن بر نژادهای مختلف گندم و عدس متفاوت است

2) تحقیق کنید که اثر شوری خاک بر رویش کدام دانه ها بیشتر و بر کدام یک کمتر است؟

هر دانه ای امکان رویش در هر منطقه جغرافیایی و هر نوع خاک را ندارد. دانش آموزان به این نکته که چه دانه هایی در چه مناطقی از کشورمان برای کاشت مناسبتر هستند پی ببرند.