در این نوشته با جواب آزمایش 11 صفحه 32 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

در رساناهای فلزی با بالا رفتن دما مقاومت افزایش می یابد.آیا در مورد گرافیت (مغز مداد) هم این مطلب درست است؟ چرا؟

خیر. ضریب تغییر دمایی گرافیت منفی است و برعکس رساناهای فلزی با افزایش دما، مقاومت آن کاهش می یابد