در این نوشته با جواب آزمایش 11 صفحه 62 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 11 صفحه 62 آزمایشگاه یازدهم

1) محیط کشت های دو فرد را با هم مقایسه و نتایج را گزارش دهید.

تفاوت در انواع باکتریهای افراد مختلف

2) شست و شو با آب و صابون چه تأثیری بر نتایج آزمایش دارد؟

کاهش

3) با توجه به نتایج آزمایش، چرا توصیه می شود هر کس از وسایل شخصی خود استفاده کند؟

احتمال بیماری زا بودن باکتری های یک شخص برای سایر افراد.