در این نوشته با جواب آزمایش 12 صفحه 64 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 12 صفحه 64 آزمایشگاه یازدهم

1) از مقایسه لوله آزمایش مرحله 8 با لوله آزمایشهای مرحله 7 چه نتیجه ای گرفتید؟

یبینیم که با یکی از لوله ها همرنگ است پس غلظت آن دو یکسان است

2) غلظت مولی لوله آزمایش همرنگ با لوله آزمایش مرحله 8 را به دست آورید.

3) با استفاده از جدول و تعیین جرم ترکیب درنمونه، درصد خلوص فلز مس را در کانسنگ حساب کنید.

image 6