در این نوشته با جواب آزمایش 13 صفحه 66 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 13 صفحه 66 آزمایشگاه یازدهم

1) معادله نمادی زیر را کامل کرده و موازنه کنید.

image 7

2) با توجه به مقدار اولیه واکنش دهنده ها مقدار رسوب مورد انتظار را محاسبه کنید.

3) آیا جرم محاسبه شده با جرم به دست آمده در آزمایش، یکسان است؟ چرا؟

4) بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.

5) نتایج آزمایش خود را با نتایج به دست آمده توسط دانش آموزان دیگر مقایسه کنید.

image 8