در این نوشته با جواب آزمایش 14 صفحه 35 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 14 صفحه 35 آزمایشگاه یازدهم

1) سرعت حرکت مجموعه باتری و آهنرباها به چه عامل هایی بستگی دارد؟

* شدت میدان مغناطیسی آهنربا که هر چه قوی تر باشد سرعت بیشتر خواهد بود. (B)
* شدت جریان عبوری از سیمپیچ (I)

F = ILBsinθ  

2) چرا بعد از چندین بار حرکت باتری و آهنرباها درون سیملوله، باتری زودتر از معمول خالی می شود؟

سیم پیچ (مسی) مقاومت کمی دارد و شدت جریان زیاد است