در این نوشته با جواب آزمایش 14 صفحه 68 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 14 صفحه 68 آزمایشگاه یازدهم

1) انحلال کدام ماده گرماده و کدام گرماگیر است؟ چرا؟

لیتیم کلرید گرماده است چون دمای آب افزایش یافت و پتاسیم نیترات گرماگیر است چون دمای آب کاهش یافت

2) با استفاده از رابطه  Q=mcΔTتغییرات گرمایی ناشی از حل شدن 2g لیتیم کلرید و 2g پتاسیم نیترات
را حساب کنید. (m را جرم آب و  cرا گرمای ویژه آب در نظر بگیرید و از گرمای هدر رفته صرف نظر کنید)

3) مقدار گرمای به دست آمده را بر جرم نمک ها تقسیم کنید تا گرمای واحد جرم هر نمک به دست آید.
(گرمای واحد جرم پتاسیم نیترات را  Zو گرمای واحد جرم لیتیم کلرید را  Wبنامید.(

4) با استفاده از رابطه زیر مقدار هر یک از نمک ها را در مخلوط محاسبه کنید.

image 9

X = مقدار پتاسیم نیترات در مخلوط و Y = مقدار لیتیم کلرید در مخلوط و mcΔT مقدار گرمای به دست آمده از حل شدن مخلوط دلخواه نمک ها در آب می باشد.