در این نوشته با جواب آزمایش 15 صفحه 37 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

اگر به جای حرکت آهنربا آن را نزدیک سیم پیچ بچرخانیم چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

اگر شار تغییر کند نیروی محرکه به وجود می آید اما در شکل روبرو شار تغییر نمی کند و نیروی محرکه ایجاد نمی شود