در این نوشته با جواب آزمایش 16 صفحه 72 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 16 صفحه 72 آزمایشگاه یازدهم

1) با توجه به اینکه فراورده های این واکنش گاز اتین و کلسیم هیدروکسید است، معادله نمادی واکنش شیمیایی انجام شده را بنویسید و موازنه کنید.

2) با توجه به ساختار لوویس اتین، واکنش پذیری آن را توجیه کنید.

پاسخ سوال 1و2:

image 11

3) معادله واکنش سوختن گاز اتین به صورت زیر است.

image 10

با توجه به آن توضیح دهید چرا از این گاز برای جوشکاری قطعات فلزی استفاده می شود؟

گرمای آزاد شده بالاست به ازای سوختن هر مول گاز، نسبت به گازهای دیگر، تعداد مول کمتری گاز (2 مول کربن دی اکسید و 1 مول آب) تولید می شود و این گازها دمای کمتری جذب می کنند این از عواملی است که باعث افزایش دمای شعله می شود. دمای شعله با میزان گرمای تولید شده متفاوت است.

4) چرا کلسیم کاربید را در آزمایشگاه باید در ظرف دربسته و به دور از رطوبت هوا نگهداری کرد؟

برای جلوگیری از واکنش با بخار آب موجود در هوا.