در این نوشته با جواب آزمایش 17 صفحه 74 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 17 صفحه 74 آزمایشگاه یازدهم

1) از مقایسه نقطه شروع انجماد هر یک از محلول ها نسبت به آب خالص چه نتیجه ای می گیرید؟

شروع انجماد محلول نسبت به آب خلاص کمتر است. ناخالصی باعث کاهش نقطه انجماد می شود

2) چرا شروع نقطه انجماد دو محلول شکر (2) و (3) با یکدیگر متفاوت است؟

چون غلظت (تعداد ذرات) محلول شکر 2و 3متفاوت است پس نقطه انجماد متفاوت دارند.

1- آب خالص        2- شکر 0/005         3- شکر 0/01         4- نمک 0/005

3) با وجود اینکه تعداد مول های حل شونده محلول (2) و (4) برابر است، چرا شروع نقطه انجماد آنها متفاوت است؟

شکر به صورت مولکولی حل می شود و به ازای هر مول از شکر یک مول ذره ایجاد می شود. نمک به صورت یونی حل می شود و به ازای هر ذره نمک دو مول ذره ایجاد می شود

۴) بررسی کنید یک دستگاه بستنی ساز دستی چگونه کار می کند؟

دارای دو جداره هستند بین این دو لایه یخ و نمک قرار می دهند این باعث کاهش دمای انجماد می شود در نتیجه دما به زیر صفر می رسد