در این نوشته با جواب آزمایش 2 صفحه 23 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 2 صفحه 23 آزمایشگاه یازدهم

1) معادله واکنش انجام شده را کامل کنید.

Fe2O3 + C (s)  → … (s) + … (g)                                                                                                   

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

2Fe2O3  +  3C (s)    →    4Fe (s)  +  3CO2 (g) 

2) تمایل کدام عنصر (آهن یا کربن) برای واکنش با اکسیژن بیشتر است؟

کربن

3) چه دلایلی باعث شده که در فولاد مبارکه مانند همه شرکت های فولاد جهان، برای استخراج آهن از کربن استفاده شود؟

در دسترس بودن کربن

ارزان بودن کربن

4) از کدام ویژگی فیزیکی آهن برای جداسازی آن استفاده کردید؟

خواص مغناطیسی