در این نوشته با جواب آزمایش 2 صفحه 42 آزمایشگاه یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 2 صفحه 42 آزمایشگاه یازدهم

1) نقشه توپوگرافی شهرهای واقع در نواحی پرشیب مانند خرم آباد و شهرهای واقع در نواحی کم شیب مانند یزد را با هم مقایسه کنید.

اگر مقیاس ثابت باشد منحنی های شهرهای پرشیب مثل خرم آباد خیلی به هم فشرده است حتی بعضی مواقع جاهایی که پرتگاه است و شیب خیلی زیاد است ممکن است منحنی ها در بعضی نقاط روی هم منطبق شوند. اما در شهر یزد منحنی ها خیلی از هم دور هستند.

2) در شکل (2) کمترین و بیشترین ارتفاع با کدام حرف لاتین نشان داده شده است؟

کمترین ارتفاع با حرف E و بیشترین ارتفاع با حرف G مشخص شده است

3) در شکل (2) منحنی آبی رنگ نشان دهنده یک رود است. جهت حرکت رود از کدام جهت به کدام جهت است؟

از سمت شمال شرق به سمت جنوب غرب جریان دارد.