در این نوشته با جواب آزمایش 3 صفحه 24 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 3 صفحه 24 آزمایشگاه یازدهم

1) با توجه به جایگاه عنصرهای مس و آلومینیوم در جدول دوره ای، چه پیش بینی در مورد واکنش پذیری آنها دارید؟

آلومینیوم در این جدول جز عناصر اصلی است ولی مس جز عناصر واسطه است. با توجه به این موضوع، آلومینیوم واکنش پذیرتر از مس است

آیا نتیجه آزمایش پیش بینی شما را تأیید می کند؟ توضیح دهید.

بله – چون آلومینیوم با خارج کردن مس از ترکیب محلول جانشین مس شد. دانش آموز با مشاهدات خود که میبیند مس از محلول بیرون آمده و جای آلومینیوم را می گیرد و روی دیواره داخلی قوطی ها قابل برویت است و آلومینیوم وارد محلول می شود.

2) معادله واکنش زیر را کامل کنید.

Cucl2 (aq)  +  Al (s)   →   … (s)  +  … (aq)                                                                                   

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

3CuCl2 (aq)  +  2Al (s)  →  2Cu (s)  +  2AlCl3 (aq) 

3) چرا سطح داخلی قوطی را باید خراش داد؟

چون لایه داخلی آنها یک لایه پلاستیک پلیمری است و باید آن را جدا کرد.