در این نوشته با جواب آزمایش 3 صفحه 44 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 3 صفحه 44 آزمایشگاه یازدهم

1) اگر کانی های فلوئوریت، کوارتز و ژیپس را برروی یکدیگر بسایید کدام یک آسیب بیشتری می بیند و کدام یک آسیب نمی بیند؟

سختی فلوئوریت 4 ، کوارتز 6/7 و ژیپس 2 است.
ژیپس آسیب بیشتری می بیند زیرا سختی آن کمتر از دو کانی دیگر است. کوارتز آسیب نمی بیند چون سختی آن از دو کانی دیگر بیشتر

2) در صنعت چه استفاده ای از خاصیت سختی مواد مختلف می شود؟

در هنگام طراحی قطعاتی که با هم در تماس هستند توجه به سختی کانی اهمیت زیادی دارد.