در این نوشته با جواب آزمایش 4 صفحه 46 آزمایشگاه یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 4 صفحه 46 آزمایشگاه یازدهم

1) نمایی از آنچه را که با میکروسکوپ مشاهده کردید، رسم کنید.

جواب آزمایش 4 صفحه 46 آزمایشگاه یازدهم

2) چرا در این آزمایش از پیاز قرمز استفاده می شود؟

دارای رنگدانه هستند و به علت جابجا شدن محدوده رنگدانه ها محل توزیع رنگ راحت تر بررسی می شود

3) از مقایسه بخش رنگین نمونه در غلظت های مختلف ساکاروز چه نتیجه ای می گیرید؟

اسمز تأثیر گذار است بر عبور و مرور آب از غشاهای زیستی. یعنی به اهمیت اسمز پی می بریم.