در این نوشته با جواب آزمایش 5 صفحه 26 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 5 صفحه 26 آزمایشگاه یازدهم

1) اگر روند تغییر ترکیب های منگنز در این آزمایش به ترتیب زیر باشد، با توجه به مشاهدات خود، رنگ هر ترکیب را مشخص کنید.

image 136

           قهوه ای    →    سبز    →    بنفش

صورتی روشن    →    بنفش

2) اگر بدانید آرایش اتم منگنز در یون های زیر به صورت:

image 135

است، پیش بینی می کنید کدام یون پایدارتر است؟ چرا؟ آیا پیش بینی شما با نتیجه آزمایش مطابقت دارد؟

اولی: آرایش هشت تایی – پایدارتر

دومی: ناپایدارتر

بله – مطابقت دارد.