جواب آزمایش ۵ صفحه ۴۸ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۵ صفحه ۴۸ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۵ صفحه ۴۸ آزمایشگاه یازدهم

۱) اثر دما، غلظت آنزیم و غلظت پیش ماده روی فعالیت آنزیم چگونه است؟ چرا؟

دما باعث افزایش سرعت تلاقی پیش ماده و آنزیم می شود. افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش میشود. در ۳۷ درجه بیشترین سرعت را داریم و در ۸۰ درجه هیچ گونه واکنشی نداریم چون آنزیم تخریب می شود و ساختار جایگاه فعال به هم می ریزد.

هر چه غلظت آنزیم بیشتر شود مدت زمان ایجاد لخته کمتر می شود.

تا جایی که غلظت پیش ماده هنوز کمتر از آنزیم باشد اگر پیش ماده را افزایش دهیم سرعت انجام آزمایش بیشتر می شود (زمان کمتر)

وقتی غلظت پیش ماده و آنزیم با هم برابر باشند سرعت واکنش ماکزیمم است.

اگر غلظت پیش ماده از آنزیم بیشتر باشد تعداد زیادی از مولکول های پیش ماده نمی توانند به آنزیم دسترسی داشته باشند و به فرآورده تبدیل شوند تشکیل لخته را به طور واضح نداریم و به نظر می آید که جوابی نگرفته باشیم.

۲) چرا تنظیم دمای بدن از اهمیت خاصی برخوردار است؟

با افزایش دما ساختار آنزیم ها به هم می ریزد به نحوی که قادر به انجام آزمایش نیستند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه