در این نوشته با جواب آزمایش 7 صفحه 28 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 7 صفحه 28 آزمایشگاه یازدهم

1) نقش نشاسته دراین فرایند چیست؟

نقش شناساگر دارد. (گاهی هم برعکس این است و برای شناسایی نشاسته مثلاً در سیب زمینی از ید استفاده می کنم)

2) کاهش غلظت محلول ها چه تأثیری در زمان وقوع واکنش دارد؟

زمان واکنش بیشتر می شود چون برخوردها کمتر شده است

3) با کاهش دمای محلول ها، سرعت واکنش چه تغییری می کند؟

سرعت واکنش کاهش می یابد