در این نوشته با جواب آزمایش 7 صفحه 52 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 7 صفحه 52 آزمایشگاه یازدهم

1) تغییرات قطر مردمک را گزارش کرده و در مورد علت آن تحقیق کنید.

هنگامی که نور زیاد است ماهیچه های مردمک چشممنقبض می شوند تا اندازه آن کوچک شود. این کار مانع از رسیدن نور زیاد به چشم و آسیب به قسمت های داخلی حساس آن می گردد. شبکیه به نور بسیار حساس است.نور بسیار شدید چشم را خیره می کند و آن چه را که می نگریم بد شکل جلوه می دهد. مردمک چشم با تغییر در اندازه خود، مقدار نوری را که به چشم می رسد کاهش یا افزایش می دهد. نور درخشان سبب یک واکنش عصبی غیر ارادی می شود که توسط مناطقی در مغز میانی کنترل می گردد.ماهیچه حلقوی مردمک در هر دو عنبیه منقبض شده و ماهیچه شعاعی شل می شود، بنابراین قطر مردمک کوچک می گردد. نور ضعیف سبب گشاد شدن مردمک ها می شود و اجازه می دهد تا نور کافی، سلول های شبکیه را تحریک کند.

2) قدرت تمییز بین دو نقطه در کدام مناطق بدن بیشتر است؟ چرا؟

بها و (نوک) انگشتان. به علت تراکم بیشتر گیرنده ها

3) از مشاهدات خود در آزمایش حس دما چه نتیجه ای گرفتید؟

1- احساس دمای متفاوت دو دست در دمای واحد.

 2- وقتی منطقه تحریک وسیع باشد درک دمایی بهتر است

4) چرا شدت پاسخ انعکاس زردپی زیر زانو در افراد مختلف، متفاوت است؟ در این مورد تحقیق کرده و گزارش دهید.

انعکاس با وجود آنکه غیر ارادی است اما تا حدودی تحت تأثیر مغز هم قرار دارد هنگام تنش و استرس، مغز پیام تسهیل کننده به انعکاس زردپی میفرستد و به آن شدت میبخشد.