در این نوشته با جواب آزمایش 8 صفحه 29 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 8 صفحه 29 آزمایشگاه یازدهم

1) بر اساس چه مشاهده ای می توان دریافت که این آزمایش یک واکنش برگشت پذیر است؟

واکنش تغییر رنگ داده و دوباره به حالت اول برمی گردد

2) با توجه به شمای واکنش و مشاهده آزمایش، آیا می توان نتیجه گرفت که تغییر رنگ در اثر تغییر ساختار است؟

تغییر ساختار موجب تغییر رفتار خواهد شد از جمله تغییر رنگ

3) با توجه به ساختار گلوکز اکسید گروه های عاملی این ترکیب را مشخص کنید.

گروه هیدروکسیل به گروه کربونیل که در کل گروه استری تشکیل می دهد تبدیل می شود

جواب آزمایش 8 صفحه 29 آزمایشگاه یازدهم
جواب آزمایش 8 صفحه 29 آزمایشگاه یازدهم

4) چرا پس از مدتی، برای انجام شدن واکنش باید درپوش ظرف را برداشت؟

image 138

جهت ورود گاز (اکسیژن) باید درپوش برداشته شود.