در این نوشته با جواب آزمایش 8 صفحه 55 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 8 صفحه 55 آزمایشگاه یازدهم

1) نسبت مگس های نر به ماده را در جمعیت مورد بررسی به دست آورید.

الزامی ندارد که دانش آموزان تعداد مگس های ماده دقیقاً برابر با مگسهای نر را شمارش کنند. مثلاً ممکن است از 50 مگس، تعداد 23 ماده و تعداد 27 نر دیده شوند و در همین حد که تقریباً نسبت 1:1 به دست آید کافی است.

2) کدام یک از صفات والدین در جمعیت نوزادان بیشتر مشاهده می شود؟

در مورد صفت رنگ چشم، قرمز از سفید بیشتر است.

3) آیا صفت جدیدی در جمعیت زاده ها مشاهده شد؟ آنها را گزارش دهید.

این یک شانس است ممکن است در برخی گروه ها این نتیجه مشاهده شود و در برخی دیگر خیر. مثلاً ممکن است چشم سفید اصلاً در والدین وجود نداشته باشد (نهفته باشد) اما در جمعیت زاده ها مشاهده شود.