جواب ازمایش کنید صفحه ۵۵ علوم نهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب ازمایش کنید صفحه ۵۵ علوم نهم

در این نوشته با جواب ازمایش کنید صفحه 55 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب ازمایش کنید صفحه 55 علوم نهم

هدف: بررسی رابطه بین شتاب و نیرو

وسایل و مواد لازم: میز، چهار چرخه،

قرقره، نخ، وزنه های مختلف، سنگ ریزه، قلاب

روش اجرا:

1. مطابق شکل وزنه کوچک را با نخ به جسم واقع بر روی میز وصل کنید تا جسم شروع به حرکت کند و شتاب بگیرد.

2. جرم وزنه آویزان را 2 برابر کنید و دوباره به زمان حرکت جسم توجه کنید.

3. این کار را با 3 یا 4 برابر کردن جرم وزنه ادامه دهید. در کدام حالت جسم سریع تر طول میز را طی می کند؟ شتاب جسم در کدام حالت بیشتر است؟ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

زمانی که وزنه سبکتری قرار می دهیم سریعتر می پیماید – زمانی که وزنه سبکتر باشد شتاب بیشتر است. نتیجه: (نیروی بیشتر سبب شتاب بیشتر می شود) یعنی نیرو وشتاب رابطه ی مستقیم دارند.

4. این بار وزنه آویزان را تغییر ندهید؛ یعنی نیروی وارد بر جسم را عوض نکنید، بلکه جرم جسم روی میز را تغییر دهید و ب هتدریج جرم آن را با قرار دادن مقداری شن یا سنگ یا… در درون آن افزایش دهید و هر بار به شتاب حرکت جسم توجه کنید. با افزایش جرم جسم، چه تغییری در شتاب حرکت جسم دیده می شود؟ از این آزمایش چه نتیج های می گیرید؟

جواب ازمایش کنید صفحه 55 علوم نهم
جواب ازمایش کنید صفحه 55 علوم نهم

با افزایش جرم وزنه بر چهار چرخ (ماشین) شتاب آن کمتر می شود   * نتیجه: شتاب جسم با جرم آن رابطه ی عکس دارد.

نتیجه کلی: شتاب با نیرو رابطه مستقیم و با جرم رابطه عکس دارد

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه