در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16 علوم هشتم

در یک فعالیت گروهی دربارهٔ راه‌های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجهٔ فعالیت هم کلاسی‌های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.


1- اطمینان از نصب درست وسیله گاز سوز
2- خود داری از سوزاندن زغال در فضای بسته
3- پرهیز از تبدیل و تغییر وسایل گرمازای سوختی
4- استفاده از دودکش مناسب
5- تهویه کافی جریان هوا در خانه
6- بازدید سالانه وسایل گاز سوز یا گرما زا

برچسب شده در: