در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 30 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 30 علوم هشتم

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و… اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

عطسه  – سرفه – ضربان خون   – تنفس   – انعکاس  مربوط به بصل النخاع است.

پلک زدن :برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم در برابر ضربه یا گرد وغبار

عطسه جلو گیری از ورود مواد خارجی به شش-

سرفه عدم ورود غذا یا ذرات به نای-

ریزش اشک برای خروج غبار از چشم

برچسب شده در: