در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 43 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 43 علوم هشتم

درباره عوامل مؤثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار در کلاس ارائه کنید.

شیر و پنیر (لبنیات) گوشت دارای کلسیم و زرده تخم مرغ – آب گوشت – شیرو پنیر دارای فسفر هستند.
کم شدن ذخیره کلسیم وفسفر در استخوان وورزش نکردن – کم شدن پروتئین استخوان باعث ضعیف و پر حفره وسبک شدن آن می شوند و به راحتی استخوان می شکند عوامل موثر بر آن: جنسیت – ارث – استفاده از سیگار – کمبود ویتامین D – در مادران باردار وشیرده – افراد سالخورده

برچسب شده در: