در این نوشته با جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

1- الگوی زیر را ادامه دهید.

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

بین عددها چه رابطه ای وجود دارد؟ هر عدد 100 تا از عدد قبلی بیشتر است.


در الگوی عددی بالا، شمارش چندتا چندتاست؟ 100 تا 100 تا

2- می‌خواهیم الگوی زیر را ادامه دهیم:

360       240          120

فاطمه با رسم شکل تلاش کرد الگوی عددی را به هندسی تبدیل و عددهای بعدی را پیدا کند. شما هم مثل او با رسم شکل مناسب عددهای بعدی را پیدا کنید ( یعنی 100 و یعنی 10).

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

120

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

240

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

360

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

480

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

600

در این قسمت باید 10 تا بسته‌ده تایی داشته باشیم که به جای آن‌ها یک بسته صدتایی کشیدیم.
زهرا از شکل استفاده نکرد. او تلاش کرد بین عددها رابطه پیدا کند.

جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم
جواب الگویابی صفحه 3 ریاضی چهارم

با استفاده از تجربه‌ی زهرا عددهای بعدی الگو را پیدا کنید.
 برای پیدا کردن عدد بعد از 360، چه محاسبه‌ای را انجام می‌دهید؟

120+360=480

 عدد پنجم را چگونه پیدا می‌کنید؟

120+480=600

 عدد ششم را چطور؟

120+600=720

گام به گام سایر صفحات درس حل مسئله با راهبرد الگویابی